<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d2316311943192032017\x26blogName\x3dmiss+cekodok\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttps://miamorstories.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3den\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://miamorstories.blogspot.com/\x26vt\x3d5505614314374135174', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>
fa'iza 'azamta fatawakkal'alallah - setelah kamu berazam maka bertawakkal lah
Welcome to MIAMOR STORIES ! Here you come read my blog. Just a simple from me to you all. I'm not sure it is a journal or diaries. So just enjoy yourself.

: syahirahtajidin, 26 april, malaysian .
+ follow |

LOVE THEM
rezeki Allah.
written on Saturday, January 12, 2013 @ 8:49:00 AM ✈

Assalamualaikum...

selamat berhujung minggu bagi pembaca di sekitar Kedah, Kelantan dan Terengganu. Hari ini saya berasa sangattttttttttt gembira. Alhamdulillah rezeki kurniaan Allah. Pada bulan Februari ini saya akan mendapat ahli baru iaitu abang ipar yang ke-3 dan malam semalam saya mendapat berita kakak saya yang sulong akan menimang cahaya mata setelah 3 tahun berumah tangga.  Dan pagi ini abang ipar yang ke-2 telefon dan mengatakan yang mereka juga akan mendapat cahaya mata yang ke-2. Tahniah buat mereka. Saya pun tumpang gembira dan bersyukur tak terhingga. Alhamdulillah saja yang mampu saya ucapkan sekarang. Semoga tahun 2013 ini tahun yang baik dan semoga kesihatan dan keselamatan ahli keluarga kami terpelihara olehNya. Insya-Allah.

0 comment[s] | back to top


© 2012 - Layout created by Afeeqah.
Do you know ? Honesty is the best policy in life