<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d2316311943192032017\x26blogName\x3dmiss+cekodok\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttp://miamorstories.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3den\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://miamorstories.blogspot.com/\x26vt\x3d-4096594994424310676', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>
fa'iza 'azamta fatawakkal'alallah - setelah kamu berazam maka bertawakkal lah
Welcome to MIAMOR STORIES ! Here you come read my blog. Just a simple from me to you all. I'm not sure it is a journal or diaries. So just enjoy yourself.

: syahirahtajidin, 26 april, malaysian .
+ follow |

LOVE THEM
kenapa perlu "kepercayaan"?
written on Monday, January 21, 2013 @ 7:27:00 AM ✈

Assalamualaikum....
Hari ni saya rajin nak update post saya tentang "kepercayaan".  Apa itu yang dinamakan "kepercayaan"?

Dari sumber satyaariyono.wordpress

Kepercayaan adalah kemauan seseorang untuk bertumpu pada orang lain dimana kita memiliki keyakinan padanya. Kepercayaan merupakan kondisi mental yang didasarkan oleh situasi seseorang dan konteks sosialnya. Ketika seseorang mengambil suatu keputusan, ia akan lebih memilih keputusan berdasarkan pilihan dari orang- orang yang lebih dapat ia percaya dari pada yang kurang dipercayai (Moorman, 1993).

Ini dapat dibuktikan bila orang yang kita percaya memberitahu sesuatu hal kita akan menerimanya dan mengiakannya tanpa sebarang syak wasangka namun kepercayaan itu akan lupus dan terhapus bila orang yang kita percayai merosakkannya dengan menipu.  Dalam konteks perhubungan pula, kepercayaan itu perlu, harus dan wajib wujud dalam sesebuah hubungan untuk membendung dari masalah, pergaduhan dan sebagainya.  Melalui kepercayaan inilah lahirnya sifat bertolak ansur dan dapat menyemai kasih sayang antara pasangan masing-masing.  Apabila kepercayaan itu tidak wujud bagaimana hubungan pasangan itu akan bahagia? Pasti timbul perasaan curiga dan berprasangka buruk.  Hal ini sering terjadi apabila kita membiarkan cemburu menguasai diri.  Jika berlaku sesuatu cubalah berbincang dan cuba bertanya kepada pasangan anda agar tidak berlaku pertelingkahan yang boleh menyebabkan hubungn yang terjalin berakhir di tengah jalan.  Sudah ramai pasangan yang berpisah kerana kes tidak percaya dan tidak berbincang untuk menyelesaikannya.  Cara mereka menyelesaikannya dengan BERPISAH.  Ini bukanlah tidakkan yang wajar.

Disini saya akan berkongsi sedikit tips untuk menjaga hubungan:

- cuba meminati apa yang pasangan minat
- duduk dan berbincang apabila berlaku perselisihan faham (komunikasi dalam hubungan amat penting)
- senyum kepada pasangan
- bercakap menggunakan bahasa yang sopan

p/s : Di sini saya ingin memberitahu kepada Mohamad Kharul Anuar, saya tak pernah menipu awak.  Awak sorang je.  Tak ada dua mahupun tiga.  Terima kasih kerana memberi kepercayaan itu kepada saya lagi ( :
Iloveyou.

0 comment[s] | back to top


© 2012 - Layout created by Afeeqah.
Do you know ? Honesty is the best policy in life